Em nói lần đầu em cưỡi ngựa mà sao em cưỡi nhanh vậy